Hope you enjoy this chutney! Other Chutneys that you might like :

Green Coriander Chutney

Sweet Tamarind Chutney

Raw Mango Peanut Chutney

Dry Peanut Chutney

Flax Seeds Chutney

Curry Leaves Chutney

Garlic Chutney

Vada Pav Chutney